Obnova staveb v zámecké zahradě

Základní specifikace projektu

 • žadatel: Národní památkový ústav
 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 "Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu" 

Hlavním cílem projektu je obnova a zpřístupnění glorietu a barokní oranžerie, drobných staveb v zahradě státního zámku Červené Poříčí.

 • zdroje financování: 3 281 482,65 Kč ze strukturálních fondů (ERDF), 172 709,62 Kč ze státního rozpočtu (národní veřejné zdroje)
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 3 454 192,27 Kč
 • doba trvání projektu: od 27. 12. 2016 do 30. 6. 2022

V rámci projektu dojde k obnově dvou drobných staveb, které jsou považovány za velmi významné architektonické prvky zámecké zahrady.

Gloriet

 • Jedná se o původně renesanční stavbu, která zaznamenala výraznější úpravy v 19. století.
 • Centrální dvoupatrový objekt pravidelného šestibokého půdorysu, jenž je zastřešený stanovou střechou, tvoří dominantní prvek kompozice zámecké zahrady. 
 • Během obnovy glorietu je třeba provést opravu poškozeného zdiva a profilace schodišťových stupňů, obnovu povrchů, truhlářských výplní, klempířských prvků, doplnění okapového chodníku, změnit způsob odvodu dešťových vod, reazovat statické zajištění stavby a elektrifikaci objektu. 
 • Celkové architektonické řešení oprav vychází z provedených průzkumů, analogií a konzultací s památkovým dozorem.

Oranžerie

 • Drobná barokní stavba, která je situovaná při severní ohradní zdi areálu, původně sloužila pro přezimování exotických rostlin. 
 • Jde o stavbu obdélného půdorysu, která je zastřešena pultovou střechou, k západní části přiléhá zázemí přibližně čtvercového půdorysu se sedlovou střechou okapové orientace.
 • Stavba je dlouhodobě nevyužívaná, navržena je kompletní obnova, která zahrnuje opravu statických poruch, poškozených nosných konstrukcí, truhlářských výplní, povrchů, doplnění, okapového chodníku, elektrifikaci objektu, napojení na vodu a vytápění.

Příčiny zhoršeného stavebně technického stavu obou objektů jsou shodné – dlouhodobá minimalizace údržby a oprav v minulých desetiletích.

Realizace projektu umožní budoucí zpřístupnění obou budov široké veřejnosti a zlepší celkové estetické působení v rámci kompozice celého areálu. 

Stavební úpravy glorietu a oranžerie - návrh barevnosti

Obě stavby najdou návštěvníci v zámecké zahradě, která je volně přístupná od dubna do října.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Marcel Čermák

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 666 432
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Červené Poříčí 1 34012